fbpx

Algemene Voorwaarden

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Lees hieronder onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van Factor Finder.

Begrippen

Factor Finder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Factor Finder B.V. geregistreerd onder KvK-nummer 80284051

Partner(s): zakelijke dienstverleners – organisaties en natuurlijke personen – die met Factor Finder B.V. een overeenkomst sluiten met als doel van Factor Finder offerte aanvragen te ontvangen.

Gebruiker(s): de aanvrager, de organisatie of natuurlijk persoon – die een offerte aanvraagformulier invult via een van de websites van Factor Finder B.V

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn:

 1. Van toepassing op elke offerteaanvraag die de gebruiker via deze website kan doen. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldend tussen Factor Finder en de gebruiker wanneer u een offerteaanvraag plaatst.
 2. Bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de aanvraag van een offerte door Factor Finder wordt ingeschakeld. Tenzij de gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk met Factor Finder is overeengekomen kan er afgeweken worden van deze algemene voorwaarden.
 3. Van toepassing wanneer de gebruiker een offerte aanvraag doet via deze website, waarmee men uitdrukkelijk instemt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 4. Op de website’s van Factor Finder kunnen gebruikers gratis en bovendien geheel vrijblijvend een offerteaanvraag doen gebaseerd op de beschreven dienstverlening.

Uitvoering aanvraag

 1. De gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Factor Finder stuurt uw offerte aanvraag aan een zorgvuldig geselecteerd aantal partners die vervolgens de door uw gezochte dienstverlening aanbieden.
 3. Factor Finder brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar echter ze is geen partij bij de eventuele overeenkomst die gebruiker en een potentiële partner met elkaar sluiten.

Offerte aanvraag

 1. Als Factor Finder uw offerte aanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de partners die Factor Finder gebaseerd op de gegevens uit uw offerteaanvraag voor u heeft geselecteerd.
 2. Factor Finder garandeert niet dat de partners contact met u opnemen echter zal zich wel inspannen hiervoor.

Privacy Voorwaarden

 1. Factor Finder beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als de gebruiker meer informatie hierover wenst dan verwijst Factor Finder naar haar Privacy Voorwaarden voor de aanvrager.

Aansprakelijkheid

 1. Factor Finder is alleen aansprakelijk voor directe schade van u, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Factor Finder maar niet voor schade die mogelijk indirect is ontstaan via een partner.
 2. Factor Finder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de uw verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Factor Finder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een partner.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Factor Finder.

Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Factor Finder en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

Heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres: [email protected].